Konkursai (2015-11-27)

2015 m. lapkričio 27 d.

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas skelbia viešus konkursus pareigybėms užimti, sudarant neterminuotas darbo sutartis:

1.1. Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjas.

Darbo pobūdis - organizuoti dokumentų valdymą visoje ligoninėje, užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Lietuvos Respublikos pilietybė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų krypties arba jam prilygintą išsilavinimą (verslo ir/ar vadybos administravimo specialybė būtų privalumas)
 • Turėti ne mažiau kaip trijų metų vadovaujamo darbo patirtį,
 • Turėti ne mažesnę kaip penkerių metų darbo su dokumentų įforminimu ir tvarkymu patirtį;
 • Išmanyti dokumentų įforminimo ir rengimo taisykles, raštvedybos taisykles, dokumentų valdymą, žinoti dokumentų saugojimo terminus, dokumentų priėmimo į archyvą, jų saugojimo ir naudojimosi jais norminius aktus ir instrukcijas, valstybinę archyvų sistemą, perdavimo valstybiniam archyvui saugojimui tvarką, dokumentų nurašymo ir sunaikinimo tvarką, dokumentų praktinės ir mokslinės ekspertizės darbą, bylų apyrašų sudarymo taisykles, dokumentų šifravimo, sisteminio komplektavimo, įrišimo ir patalpinimo tam tikslui skirtose vietose tvarką, išmanyti elektroninį dokumentų valdymą, dokumentų apskaitos pagrindus bei archyvo darbo organizavimo ypatumus;
 • Gerai žinoti informacijos teikimo pacientams bei kitiems asmenims tvarkų reikalavimus;
 • Mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, taip pat šiomis MS Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook; Internet Explorer, kitomis interneto naršyklėmis;
 • būti komunikabilus, mokėti logiškai mąstyti, greitai orientuotis situacijose, žinoti įstaigos reprezentavimo reikalavimus, gebėti planuoti ir paskirstyti darbus, gebėti valdyti konfliktus ir priimti tinkamus sprendimus;

1.2. Anesteziologijos I skyriaus vedėjas.

Darbo pobūdis - organizuoti Anesteziologijos I skyriaus darbą, koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių skyriaus darbuotojų veiklą bei darbo kokybę, pagal turimą licenciją atlikti medicininį darbą, įgyvendinti Ligoninės direktoriaus ir veiklą kuruojančio direktoriaus pavaduotojo rašytinius ir žodinius nurodymus.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Lietuvos Respublikos pilietybė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • Turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą medicinos gydytojo išsilavinimą, įgijęs anesteziologo reanimatologo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią licenciją gydytojo anesteziologo veiklai.
 • Turėti ne mažiau kaip trijų metų darbo stažą daugiaprofilinėje medicinos įstaigoje.
 • Privalo būti gerai įsisavinęs teorines žinias pagal jo įgytą specialybę ir praktinius gebėjimus, nurodytus Lietuvos medicinos normoje MN 25:2009 “Gydytojas anesteziologas - reanimatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinėmis technologijomis bei ryšio priemonėmis;
 • Vadovaujančio darbo patirtis būtų privalumas.
 • Žinoti sveikatos teisės pagrindus, higieninius sanitarinius reikalavimus ir hospitalinių infekcijų profilaktikos organizavimą, išmanyti medicininės etikos ir deontologijos, medicinos statistikos pagrindus; gerai mokėti medicinos dokumentų pildymo tvarką, žinoti darbo kodekso reikalavimus, raštvedybos taisykles, dokumentų valdymo pagrindus, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti organizacinio darbo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant skyriaus darbą.

1.3. Priėmimo, skubios pagalbos ir traumų skyriaus (traumatologijos punkto) vedėjas.

Darbo pobūdis - organizuoti Priėmimo, skubios pagalbos ir traumų skyriaus (traumatologijos punkto) darbą, koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių skyriaus darbuotojų veiklą bei darbo kokybę, pagal turimą licenciją atlikti medicininį darbą, įgyvendinti Ligoninės direktoriaus ir veiklą kuruojančio direktoriaus pavaduotojo rašytinius ir žodinius nurodymus.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Lietuvos Respublikos pilietybė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • Turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą medicinos gydytojo išsilavinimą, įgijęs gydytojo ortopedo traumatologo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią licenciją gydytojo ortopedo traumatologo veiklai.
 • Turėti ne mažiau kaip trijų metų darbo stažą daugiaprofilinėje medicinos įstaigoje.
 • Privalo būti gerai įsisavinęs teorines žinias pagal jo įgytą specialybę ir praktinius gebėjimus, nurodytus Lietuvos medicinos normoje MN 147:2012 „Gydytojas ortopedas traumatologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė”.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis šiuolaikinėmis technologijomis bei ryšio priemonėmis;
 • Vadovaujančio darbo patirtis būtų privalumas.

Žinoti sveikatos teisės pagrindus, higieninius sanitarinius reikalavimus ir hospitalinių infekcijų profilaktikos organizavimą, išmanyti medicininės etikos ir deontologijos, medicinos statistikos pagrindus; gerai mokėti medicinos dokumentų pildymo tvarką, žinoti darbo kodekso reikalavimus, raštvedybos taisykles, dokumentų valdymo pagrindus, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti organizacinio darbo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant skyriaus darbą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai pateikiant originalus arba siųsti registruotu laišku dokumentų kopijas, patvirtintas notaro):

 • laisvos formos prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodytos pareigos, kurias pretenduojama užimti, nurodytas elektroninio pašto adresas, kuriuo būtų informuojamas apie atitiktį reikalavimams ir konkurso datą, laiką bei vietą;
 • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • išsilavinimą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
 • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą pretendento anketą;
 • privačių interesų deklaraciją (teikia pretendentai, siekiantys užimti medicininio profilio skyrių vedėjų pareigas);
 • kompetencijų sąrašą (kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas), pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu eiti pareigas, kurioms skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti įgūdžiai;

Pretendentai elektroniniu paštu bus informuojami apie jų atitikimą reikalavimams. Pretendentams, kurie atitinka reikalavimus, bus elektroniniu paštu išsiųsti kvietimai dalyvauti konkurse, nurodant jo datą, laiką ir vietą.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) (teisės aktai pridedami).

Pretendentų dokumentai priimami VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje, Personalo, socialinių reikalų skyriuje (Josvainių g. 2, Kaunas, 314 kab.) 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (įskaitant paskelbimo dieną) internetinėje svetainėje http://www.kkligonine.lt. Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 306 091.

Teisiės aktų sąrašas

Informacija atnaujinta 2016-08-17