Konkursai (2016-04-27)

2014 m. balandžio 27 d.

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas skelbia viešą konkursą:

Medicinos statistikos skyriaus vedėjo pareigoms užimti, sudarant neterminuotas darbo sutartis:

Darbo pobūdis - organizuoti Medicinos statistikos skyriaus darbą, užtikrinti skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, užtikrinti statistinių duomenų tinkamą apskaitą ir analizę, statistinių ataskaitų parengimą ir savalaikį pateikimą.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Lietuvos Respublikos pilietybė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Gerai mokėti valstybinę kalbą;
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą medicinos arba tiksliųjų mokslų išsilavinimą
 • Vadovaujamo darbo patirtis ar stažas statistikos darbo srityje būtų privalumas;
 • Turėti gerus šiuolaikinių kompiuterinių technologijų taikymo sveikatos statistikoje įgūdžius (VLK informacinė sistema, MS Word, MS Excel, programos, naudojamos statistinių rodiklių skaičiavimui ir kitos, reikalingos darbo funkcijoms kokybiškai atlikti);
 • Išmanyti statistikos pagrindus, žinoti sveikatos rodiklių skaičiavimo metodikas, sveikatos priežiūros įstaigų apskaitos ir atskaitomybės tvarką, mokėti analizuoti bei interpretuoti statistinius rodiklius, ruošti statistines ataskaitas, suvestines;
 • Žinoti privalomas pildyti sveikatos statistikos apskaitos ir ataskaitų formas bei jų pildymo metodikas;
 • Žinoti SAM, VLK įsakymų, reglamentuojančių paslaugų, teikiamų iš privalomo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto teikimo sąlygas, apmokėjimą ir kodavimo principus;
 • Išmanyti dokumentų įforminimo ir rengimo taisykles, raštvedybos taisykles;
 • Gerai žinoti informacijos teikimo pacientams bei kitiems asmenims tvarkų reikalavimus;
 • Būti komunikabilus, mokėti logiškai mąstyti, greitai orientuotis situacijose, žinoti įstaigos reprezentavimo reikalavimus, gebėti planuoti ir paskirstyti darbus, gebėti valdyti konfliktus ir priimti tinkamus sprendimus;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus (asmeniškai pateikiant originalus arba siųsti registruotu laišku dokumentų kopijas, patvirtintas notaro):

 • laisvos formos prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodytas elektroninio pašto adresas, kuriuo būtų informuojamas apie atitiktį reikalavimams ir konkurso darą, laiką bei vietą;
 • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • išsilavinimą, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas;
 • darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą;
 • užpildytą pretendento anketą;
 • kompetencijų sąrašą (kompetenciją įrodančius dokumentus ir jų kopijas), pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Jeigu eiti pareigas, kurioms skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti įgūdžiai;

Pretendentai elektroniniu paštu bus informuojami apie jų atitikimą reikalavimams. Pretendentams, kurie atitinka reikalavimus, bus elektroniniu paštu išsiųsti kvietimai dalyvauti konkurse, nurodant jo datą, laiką ir vietą.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) (teisės aktai pridedami).

Pretendentų dokumentai priimami VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje (Josvainių g. 2, Kaunas, 314 kab.) 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo dienos (įskaitant paskelbimo dieną) internetinėje svetainėje http://www.kkligonine.lt. Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 306 006.

Pretendento anketa

Teisiės aktų sąrašas

Informacija atnaujinta 2016-08-17