Konkursai (2018-05-24))

„Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas skelbia viešą konkursą VšĮ Kauno klinikinės ligoninės vadovo intervencinei medicinai pareigoms užimti, sudarant neterminuotą darbo sutartį, dirbant nepilnu darbo krūviu (20 val. per savaitę):

Darbo pobūdis - organizuoti pavaldžių padalinių (Chirurgijos skyriaus, Dienos chirurgijos II skyriaus, Operacinių II skyriaus, Urologijos skyriaus, Anesteziologijos II skyriaus, Hemodializės skyriaus, Akušerijos ginekologijos skyriaus, Naujagimių skyriaus, vaistinės) darbą. Koordinuoti pavaldžių skyrių medicininę veiklą, siekiant užtikrinti kokybišką ir šiuolaikinius reikalavimus atitinkančią pacientų priežiūrą. Analizuoti ir koordinuoti tinkamą medicinos dokumentų, medicinos statistikai teikiamų duomenų pildymo kokybę, savalaikiškumą, pagrįstumą skyriuose. Organizuoti ir kontroliuoti E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos – ESPBI IS diegimą, naudojimą išnaudojant ESPBI IS turimas galimybes savo kompetencijos ribose. Įgyvendinti Ligoninės direktoriaus rašytinius ir žodinius nurodymus. Kitos funkcijos ir uždaviniai numatyti pareiginiuose nuostatuose.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Lietuvos Respublikos pilietybė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienerių) metų  administracinio ar vadovaujančio darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje
 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo;
 • būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą medicinos gydytojo išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), įgijęs  gydytojo profesinę kvalifikaciją ir turintis galiojančią licenciją chirurgijos arba abdominalinės chirurgijos gydytojo veiklai;
 • žinoti, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa           (-omis) ir kt.).
 • išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
 • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 • gebėti nustatyti rizikingas  veiklos pagal kompetenciją sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į atliekamas funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Ligoninės darbą savo kompetencijos ribose.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

- prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodytos pareigos, kurias pretenduojama užimti;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

- išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

- kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo patirtį, papildomą kompetenciją, jei reikia – veiklos licenciją ir kt.);

- gyvenimo aprašymą (nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, bei surašant  savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti ir jie;

- užpildytą pretendento anketą (forma pridedama);

- privačių interesų deklaraciją.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Teisės aktai (pakeitimai, papildymai ir aktualios redakcijos), kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

 • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
 • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-488 ,,Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo”;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 ,,Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401 ,,Dėl Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo dienos Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos svetainėje (VATIS) ir VšĮ Kauno klinikinės ligoninės internetinėje svetainėje (www.kkligonine.lt/laisvos-darbo-vietosIšsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 306 091.“

 

„Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas skelbia viešą konkursą VšĮ Kauno klinikinės ligoninės vadovo ūkiui ir infrastruktūrai pareigoms užimti, sudarant neterminuotą darbo sutartį, dirbant pilnu darbo krūviu:

Darbo pobūdis - organizuoti pavaldžių padalinių (apsaugos, transporto, sandėlio, ūkio aprūpinimo ir patalpų tvarkymo, ūkio ir infrastruktūros skyriaus) darbą, koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių skyriaus darbuotojų darbą bei darbo kokybę, įgyvendinti Ligoninės direktoriaus rašytinius ir žodinius nurodymus. Užtikrinti, kad laiku būtų atlikti Ligoninės nekilnojamojo turto profilaktiniai patikrinimai, atlikti einamojo remonto, metrologijos ir kiti su turto būklės išlaikymu bei gerinimu susiję darbai. Organizuoti ir kontroliuoti pastatų ir statinių priežiūrą, eksploataciją ir remontą, užtikrinant Ligoninės teritorijoje ir pastatuose įrengtų inžinerinių tinklų bei įrengimų funkcionavimą ir remontą. Kitos funkcijos ir uždaviniai numatyti pareiginiuose nuostatuose.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Lietuvos Respublikos pilietybė arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą inžinerijos arba technologijų studijų krypties išsilavinimą. Privalumas - statybos inžinerijos krypties išsilavinimas;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujančio ar administracinio darbo patirtį;
 • turėti patirties rengiant rangos darbų viešojo pirkimo konkurso sąlygas ir techninę specifikaciją, įgyvendinant infrastruktūros projektus, finansuojamus ES arba kitų šalių lėšomis;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).
 • išmanyti: medžiagų panaudojimo ir nurašymo tvarką; sąmatų sudarymo, patvirtinimo ir įgyvendinimo būdus; medžiagų sandėliavimo ir jų apsaugos reikalavimus; pastatų, statinių ir patalpų eksploatavimo, priežiūros, remonto darbus ir tvarkas;
 • žinoti ir mokėti taikyti LR teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančių pareigybės funkcijų vykdymą;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į atliekamas funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Ligoninės darbą savo kompetencijos ribose.
 • gebėti asmeniškai rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius   dokumentus;
 • išmanyti bendravimo etikos reikalavimus;
 • išmanyti personalo darbo krūvių normatyvus, darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymo ir tvirtinimo tvarką;
 • išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus, sveikatinimo principus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

- prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodytos pareigos, kurias pretenduojama užimti;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

- išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

- kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo patirtį, papildomą kompetenciją ir kt.);

- gyvenimo aprašymą ( nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, bei surašyti

savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti ir jie;

- užpildytą pretendento anketą (forma pridedama);

- privačių interesų deklaraciją.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Teisės aktai (pakeitimai, papildymai ir aktualios redakcijos), kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

 • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
 • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
 • Statybos techniniai reglamentai.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo dienos Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos svetainėje (VATIS) ir VšĮ Kauno klinikinės ligoninės internetinėje svetainėje (www.kkligonine.lt/laisvos-darbo-vietos). Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 306 091.“

Informacija atnaujinta 2019-03-27