Konkursai (2020-02-13)

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas skelbia viešą konkursą VšĮ Kauno klinikinės ligoninės Filialo P. Mažylio gimdymo namų vadovo pareigoms užimti, sudarant neterminuotą darbo sutartį, dirbant pilnu darbo krūviu:

Darbo užmokestis: neatskaičius mokesčių 1970 eurų per mėnesį

Darbo pobūdis – organizuoti Filialo P. Mažylio gimdymo namų skyrių diagnostinę, gydomąją ir ūkinę veiklą bei veikti Filialo vardu. Kontroliuoti darbo kokybę, pačiam atlikti gydomąją veiklą.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Būti Lietuvos respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą medicinos gydytojo išsilavinimą, įgijęs gydytojo akušerio ginekologo profesinę kvalifikaciją;
 • turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją verstis gydytojo akušerio ginekologo veikla;
 • turėti ne mažesnę, nei dviejų metų vadovaujamo darbo patirtį medicininėje įstaigoje;
 • žinoti, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • žinoti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • gebėti nustatyti rizikingas veiklos pagal kompetenciją sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 • žinoti Filialo skyrių veiklos ir darbuotojų licencijavimo tvarką;
 • gebėti asmeniškai rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius   dokumentus;
 • gerai žinoti informacijos teikimo pacientams bei kitiems asmenims tvarkų reikalavimus;
 • mokėti gerai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, taip pat šiomis programomis: MS Office programomis: MS Word, MS Excel; interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.;
 • žinoti sveikatos teisės pagrindus, higieninius sanitarinius reikalavimus ir hospitalinių infekcijų profilaktikos organizavimą, išmanyti medicininės etikos ir deontologijos, gerai mokėti medicinos dokumentų pildymo tvarką, žinoti darbo kodekso reikalavimus, raštvedybos taisykles, dokumentų valdymo pagrindus, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti organizacinio darbo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant Filialo darbą, išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus, sveikatinimo principus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

- prašymą leisti dalyvauti konkurse;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

- išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

- gydytojo akušerio ginekologo licenciją;

- kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo patirtį, papildomą kompetenciją ir kt.);

- gyvenimo aprašymą ( nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį);

- savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti ir jie;

- savo, kaip filialo vadovo, veiklos programą;

- užpildytą pretendento anketą;

- privačių interesų deklaraciją.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir praktinės užduotys, skirtos vadovavimo gebėjimams įvertinti..

Teisės aktai (jų pakeitimai, papildymai ir tik galiojančios aktualios redakcijos), kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. V-488 ,,Dėl stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V-528 ,,Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo”;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. V-338 „Dėl Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-900 ,,Dėl nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. V-527 „Dėl ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 14 d. įsakymas Nr. V-870 „Dėl ginekologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-196 ,,Dėl bendrųjų nėštumo patologijos ir ginekologijos stacionarinių antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-170 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 64:2018 "Gydytojas akušeris ginekologas." patvirtinimo“;

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo dienos Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos svetainėje (VATIS) ir VšĮ Kauno klinikinės ligoninės internetinėje svetainėje (www.kkligonine.lt/laisvos-darbo-vietos). Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 306 091.

Informacija atnaujinta 2020-02-13