Konkursas 2019 10 11

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas skelbia viešą konkursą VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus slaugai ir maitinimui pareigoms užimti, sudarant neterminuotą darbo sutartį, dirbant pilnu darbo krūviu:

Darbo pobūdis – organizuoti ir kontroliuoti pavaldžių skyrių ir pavaldžių darbuotojų veiklą, atlikti slaugos ir kito pagalbinio personalo darbo koordinavimą, organizuoti pacientų maitinimo procesus.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo;
 • turėti aukštąjį biomedicinos mokslų studijų srities slaugos krypties išsilavinimo bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir slaugos arba visuomenės sveikatos magistro kvalifikacinį laipsnį,
 • turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią licenciją verstis slaugos praktika;
 • turėti ne mažesnę kaip trijų metų darbo patirtį slaugos administravimo darbo srityje;
 • turėti išklausytų dietistų kursų pažymėjimą arba dietinių patiekalų gamybos mokymų pažymėjimą (būtų privalumas).
 • žinoti e.sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 • išmanyti antikorupcijos ir privačių interesų derinimo reikalavimus;
 • išmanyti slaugos politiką bei slaugos proceso vadybą;
 • gebėti asmeniškai rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius   dokumentus;
 • gerai žinoti informacijos teikimo pacientams bei kitiems asmenims tvarkų reikalavimus;
 • mokėti gerai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, taip pat šiomis programomis: MS Office programomis: MS Word, MS Excel; interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.;
 • žinoti sveikatos teisės pagrindus, higieninius sanitarinius reikalavimus ir hospitalinių infekcijų profilaktikos organizavimą, išmanyti medicininės etikos ir deontologijos, gerai mokėti medicinos dokumentų pildymo tvarką, žinoti darbo kodekso reikalavimus, raštvedybos taisykles, dokumentų valdymo pagrindus, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti organizacinio darbo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant darbą, išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus, sveikatinimo principus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

- prašymą leisti dalyvauti konkurse;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

- išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

- slaugos licenciją;

- kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo patirtį, papildomą kompetenciją ir kt.);

- gyvenimo aprašymą ( nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį);

- savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti ir jie;

- užpildytą pretendento anketą;

- privačių interesų deklaraciją.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Teisės aktai (jų pakeitimai, papildymai ir tik galiojančios aktualios redakcijos), kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymas;

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;

Lietuvos Respublikos viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. V-1000 patvirtintas „Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašas“;

Lietuvos medicinos norma MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-05-06 įsakymas Nr. V-401 „Dėl Privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. įsakymas Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymas Nr. V-506 „Dėl Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo dienos Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos svetainėje (VATIS) ir VšĮ Kauno klinikinės ligoninės internetinėje svetainėje (www.kkligonine.lt/laisvos-darbo-vietos). Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 306 091.“

Informacija atnaujinta 2019-10-11