Konkursas (2019-03-26)

„Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas skelbia viešą konkursą VšĮ Kauno klinikinės ligoninės Medicinos technikos ir informacinių technologijų skyriaus vedėjo pareigoms užimti, sudarant neterminuotą darbo sutartį, dirbant pilnu darbo krūviu:

Darbo pobūdis – organizuoti medicinos technikos ir informacinių technologijų techninę, finansinę ir ūkinę veiklą, užtikrinti Skyriaus veiklos organizavimą, laikantis priskirtų uždavinių ir funkcijų pagal patvirtintus Skyriaus nuostatus. Koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių skyriaus darbuotojų darbą bei darbo kokybę, įgyvendinti Ligoninės direktoriaus rašytinius ir žodinius nurodymus. Užtikrinti, kad laiku būtų atlikti Ligoninės medicinos įrangos profilaktiniai patikrinimai, atlikti einamojo remonto, metrologijos ir kiti su įrangos būklės išlaikymu susiję darbai. Organizuoti ir kontroliuoti medicininės įrangos priežiūrą, eksploataciją ir remontą. Kitos funkcijos ir uždaviniai numatyti pareiginiuose nuostatuose.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo;
 • turėti ne žemesnį, kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą inžinerinės srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažiau, kaip 3 (trijų) metų administravimo darbo patirtį technologijų srityje. Papildoma medicininės įrangos, medicinos technikos aptarnavimo ar viešo administravimo patirtis būtų privalumas;
 • turėti patirties rengiant viešojo pirkimo konkurso sąlygas ir techninę specifikacijas;
 • mokėti gerai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, taip pat šiomis programomis: MS Office programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook; interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt
 • mokėti (išmanyti) prižiūrimos medicinos technikos veikimo principus, t. y. turėti teorinius bei praktinius pagrindus elektrotechnikos, mechanikos, elektronikos, skaičiavimo technikos, chemijos bei optikos srityje;
 • suprasti pagrindinius informacinių technologijų veikimo principus ir schemas;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • gebėti asmeniškai rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius   dokumentus;
 • išmanyti bendravimo etikos reikalavimus;
 • išmanyti personalo darbo krūvių normatyvus, darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymo ir tvirtinimo tvarką;
 • išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus, sveikatinimo principus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

- prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodytos pareigos, kurias pretenduojama užimti;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

- išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

- kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo patirtį, papildomą kompetenciją ir kt.);

- gyvenimo aprašymą ( nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, bei surašyti

savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti ir jie;

- užpildytą pretendento anketą (forma pridedama);

- privačių interesų deklaraciją.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Teisės aktai (jų pakeitimai, papildymai ir tik galiojančios aktualios redakcijos), kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

 • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
 • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. V-679 ,,Dėl In vitro diagnostikos medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninio reglamento patvirtinimo";
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymas Nr. V-401 „Dėl privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2014 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. T1-954 „Dėl Duomenų apie naudojamas medicinos priemones (prietaisus) registravimo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 • Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2004 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. T1-136 ,,Dėl pranešimų apie neatitinkančias reikalavimų medicinos priemones (prietaisus) pateikimo (budra) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo dienos Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos svetainėje (VATIS) ir VšĮ Kauno klinikinės ligoninės internetinėje svetainėje (www.kkligonine.lt/laisvos-darbo-vietos). Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 306 091.“

Pretendento anketa

Informacija atnaujinta 2019-03-27