Konkursas 2019-05-20

„Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas skelbia viešą konkursą VšĮ Kauno klinikinės ligoninės Neurologijos II skyriaus vedėjo pareigoms užimti, sudarant neterminuotą darbo sutartį, dirbant pilnu darbo krūviu:

Darbo pobūdis – organizuoti Neurologijos II skyriaus darbą, diagnostinę, gydomąją veiklą, koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių skyriaus darbuotojų darbą bei darbo kokybę, pagal turimą licenciją atlikti medicininį darbą, įgyvendinti Ligoninės generalinio direktoriaus bei tiesioginio vadovo/administracijos rašytinius ir žodinius nurodymus.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo;
 • Turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įgytą aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinį laipsnį) medicinos gydytojo išsilavinimą arba jam prilyginamą išsilavinimą ir galiojančią licenciją gydytojo neurologo veiklai.
 • Turėti ne mažiau kaip vienerių metų darbo stažą medicinos įstaigoje su neurologijos sritimi susijusioje veikloje.
 • Būti gerai įsisavinus teorines žinias pagal įgytą specialybę ir praktinius gebėjimus, nurodytus Lietuvos medicinos normoje MN 115:2019 “Gydytojas neurologas”.
 • Žinoti ir mokėti dirbti e.sveikatos sistemoje, išmanyti antikorupcijos ir privačių interesų derinimo reikalavimus.
 • Išmanyti vadybos bei administravimo principus.
 • Mokėti gerai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, taip pat šiomis programomis: MS Office programomis: MS Word, MS Excel; interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.
 • Žinoti sveikatos teisės pagrindus, higieninius sanitarinius reikalavimus ir hospitalinių infekcijų profilaktikos organizavimą, išmanyti medicininės etikos ir deontologijos, medicinos statistikos pagrindus; gerai mokėti medicinos dokumentų pildymo tvarką, žinoti darbo kodekso reikalavimus, raštvedybos taisykles, dokumentų valdymo pagrindus, sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti organizacinio darbo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant skyriaus darbą, išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus, sveikatinimo principus.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

- prašymą leisti dalyvauti konkurse;

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

- išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

- gydytojo neurologo licenciją;

- kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo patirtį, papildomą kompetenciją ir kt.);

- gyvenimo aprašymą ( nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, bei surašyti

- savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti ir jie;

- užpildytą pretendento anketą;

- privačių interesų deklaraciją.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Teisės aktai (jų pakeitimai, papildymai ir tik galiojančios aktualios redakcijos), kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

 • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;
 • Lietuvos medicinos norma MN 7:1995 „Medicinos gydytojas. Funkcijos, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“;
 • Lietuvos medicinos norma  MN 115:2019 “Gydytojas neurologas”;
 • Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr.666 „Dėl neurologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 1998 m. lapkričio 26 d. Nr.687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ su visais vėlesniais galiojančiais pakeitimais ir papildymais.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo dienos Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos svetainėje (VATIS) ir VšĮ Kauno klinikinės ligoninės internetinėje svetainėje (www.kkligonine.lt/laisvos-darbo-vietos). Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 306 091.“

Informacija atnaujinta 2019-05-20