Konkursas (2019-12-09)

Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas skelbia viešą konkursą VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus valdymui ir infrastruktūrai pareigoms užimti, sudarant neterminuotą darbo, dirbant pilnu darbo krūviu, darbo užmokestis 2560 eurų per mėnesį:

Darbo pobūdis – efektyviai planuoti ir organizuoti Ligoninės administracinę ūkinę veiklą, kad įgyvendinant Ligoninės funkcijas optimaliai būtų valdomi ir panaudojami ūkiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai. Koordinuoti veiklas, susijusias su Ligoninės infrastruktūros plėtra. Organizuoti ir kontroliuoti E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos – ESPBI IS diegimą, išnaudojant ESPBI IS turimas galimybes. Atlikti privačių interesų derinimo kontrolę Ligoninėje. Įgyvendinti Ligoninės generalinio direktoriaus įsakymus bei teisės aktų reikalavimus.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnė kaip trijų  metų  vadovavimo darbo  patirtį (vadovaujamojo darbo patirtis sveikatos priežiūros ar sveikatos apsaugos sitemos administravimo srityje būtų privalumas);
 • mokėti lietuvių kalbą; užsienio kalbos mokėjimas (anglų/rusų/vokiečių) būtų privalumas;
 • gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus, analitiškai vertinti bei apibendrinti teisinę ir kitą literatūrą bei pavaldžių struktūrinių  padalinių veiklos duomenis;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir kontroliuoti pavaldžių padalinių veiklą;
 • būti gerai susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, potvarkiais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pareigybės funkcijų vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, e. sveikatos politiką, darbo teisę, ūkinę veiklą bei asmens duomenų apsaugą; Išmanyti darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės saugos reikalavimus;
 • gerai išmanyti viešųjų ir privačių interesų derinimo teisės aktų reikalavimus;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis, gerai mokėti dirbti kompiuteriu  (MS Office programomis, internet naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir k t.);
 • gebėti asmeniškai rengti tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius   dokumentus;
 • išmanyti bendravimo etikos reikalavimus;
 • gerai žinoti Ligoninės struktūrą, jos darbo organizavimą ir dokumentų apskaitą;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
 • gebėti nustatyti rizikingas veiklos pagal kompetenciją sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbą

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

- išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

- vadovaujamą darbo stažą įrodantį dokumentą;

- kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (papildomą kompetenciją ir kt.);

- gyvenimo aprašymą (nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį;

- savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti ir jie;

- užpildytą pretendento anketą;

- privačių interesų deklaraciją.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Teisės aktai (jų pakeitimai, papildymai ir tik galiojančios aktualios redakcijos), kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

 • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, darbo kodekso įgyvendinimo įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas;
 • Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas
 • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo dienos Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos svetainėje (VATIS) ir VšĮ Kauno klinikinės ligoninės internetinėje svetainėje (www.kkligonine.lt/laisvos-darbo-vietos). Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 306 091 (pretendentų VšĮ Kauno klinikinės ligoninės direktoriaus valdymui ir infrastruktūrai pareigoms užimti dokumentų patikslinimo ar papildymo terminas buvo pratęstas 5 (penkiomis) kalendorinėmis dienomis iki 2019 m. gruodžio 29 d.  Pretendentai privalėjo patikslinti ar papildyti dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą).

Informacija atnaujinta 2019-12-23