Konkursas Vaikų ligų skyriaus vedėjo/-os pareigoms užimti

„Viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė, įmonės kodas 302583800, buveinės adresas – Josvainių g. 2, Kaunas skelbia viešą konkursą VšĮ Kauno klinikinės ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėjo/-os pareigoms užimti, sudarant neterminuotą darbo sutartį ne anksčiau kaip nuo 2020 m. sausio 2 d., dirbant pilnu darbo krūviu. Darbo užmokestis – 1497 EUR per mėn.

Darbo pobūdis – organizuoti Vaikų ligų skyriaus darbą, diagnostinę, gydomąją veiklą, koordinuoti ir kontroliuoti pavaldžių skyriaus darbuotojų darbą bei darbo kokybę, pagal turimą licenciją atlikti medicininį darbą, įgyvendinti Ligoninės generalinio direktoriaus įsakymus bei tiesioginio vadovo ir/ar administracijos rašytinius ir žodinius nurodymus.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • būti įgijęs aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą medicinos gydytojo išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį), turintis vaikų ligų gydytojo galiojančią licenciją;
 • turėti ne mažiau kaip vienerių metų gydomojo darbo patirtį, susijusią su vaikų ligų gydymu medicinos įstaigoje;
 • žinoti, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
 • žinoti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
 • išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus ir privačių interesų derinimo reikalavimus;
 • gebėti nustatyti rizikingas veiklos pagal kompetenciją sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
 • žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbą
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą:

- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

- išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;

- licenciją;

- kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams (darbo patirtį, papildomą kompetenciją ir kt.);

- gyvenimo aprašymą ( nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, bei surašyti

- savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše taip pat turi būti nurodyti ir jie;

- užpildytą pretendento anketą;

- privačių interesų deklaraciją.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Teisės aktai (jų pakeitimai, papildymai ir tik galiojančios aktualios redakcijos), kurių pagrindu bus paruošti klausimai pretendentams:

 • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;
 • Lietuvos medicinos norma MN 66:2018 “Vaikų ligų gydytojas”;
 • Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. 644 „Dėl vaikų ligų antrinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-138 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vaikams“;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. V-1225 „Dėl Bendrųjų vaikų ligų ir specializuotų vaikų ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vaikų ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo;
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugsėjo 7 d. nutarimas Nr. 1057 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“;
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 1998 m. lapkričio 26 d. Nr.687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“.

Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po konkurso paskelbimo dienos Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos svetainėje (VATIS) ir VšĮ Kauno klinikinės ligoninės internetinėje svetainėje (www.kkligonine.lt/laisvos-darbo-vietos). Išsamesnė informacija teikiama telefonu (8 37) 306 091.“

Informacija atnaujinta 2019-11-12