Vaistų reklaminių renginių organizavimo tvarka

Ligoninės atsakingas asmuo už reklaminius renginius yra komunikacijos specialistas Saulius Tvirbutas

Renginių žurnalas yra Josvainių g. 2, 3 korpusas, 404 kab.

saulius.tvirbutas@kkligonine.lt

868654617

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

KAUNO KLINIKINĖS LIGONINĖS

VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1.                         PASKIRTIS

1.1.                     Viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės (toliau – Ligoninė) Vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) paskirtis reglamentuoti informacijos apie vaistinius preparatus ir jų reklamos renginių sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistams organizavimo Ligoninėje tvarką bei su tuo susijusias reklaminės veiklos subjektų pareigas.

 

2.                         TAIKYMO SRITIS

2.1.                     Tvarkos aprašas taikomas reklaminės veiklos subjektams, siekiantiems skleisti vaistinių preparatų reklamą Ligoninėje organizuojamuose vaistinių preparatų reklaminiuose renginiuose, Ligoninės medicininių padalinių vadovams ir/ar kitų sveikatos priežiūros įstaigų sveikatos priežiūros bei farmacijos specialistams, taip pat Ligoninės generalinio direktoriaus įgaliotam/-iems asmeniui/-ims, kuriam/-iems pavesta organizuoti vaistinių preparatų reklaminius renginius.

 

3.                         TERMINAI, APIBRĖŽTYS IR SANTRUMPOS

3.1.                     Atsakingas asmuo – Ligoninės generalinio direktoriaus įgaliotas asmuo / Ligoninės generalinio direktoriaus sudaryta Vaistinių preparatų reklaminių renginių organizavimo komisija (toliau – Komisija), įgaliota Ligoninėje organizuoti vaistinių preparatų reklamos renginius sveikatos priežiūros specialistams bei spręsti su šiuo organizavimu susijusius klausimus.

3.2.                     Informacija apie vaistinius preparatus – vieša informacija, kuri gali būti teikiama kaip farmacinė informacija arba vaistinių preparatų reklama.

3.3.                     Ligoninė - viešoji įstaiga Kauno klinikinė ligoninė (adresais: Josvainių g. 2, Kaune, Baltijos g. 120, Kaune, Laisvės al. 17, Kaune, V. Putvinskio g. 3, Kaune, (P. Mažylio gimdymo namai)).

3.4.                     Reklaminės veiklos subjektas – vaistinio preparato reklamos davėjas, gamintojas, tarpininkas ar skleidėjas.

3.5.                     Specialistai – sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai, turintys teisę skirti ar tiekti, parduoti / išduoti vaistinius preparatus.

3.6.                     Tarnyba - Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

3.7.                     Vaistas (vaistinis preparatas) – vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, kadangi atitinka bent vieną šių kriterijų: 1) pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti arba jų profilaktikai; 2) dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus fiziologines funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas.

3.8.                     Vaistinio preparato neparduodamas pavyzdys – nemokamas, neskirtas vartoti vaistinio preparato pavyzdys, skirtas susipažinti su vaistiniu preparatu sveikatos priežiūros specialistui, turinčiam teisę išrašyti vaistinius preparatus.

3.9.                     Vaistinio preparato registruotojas – asmuo, kurio vardu pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus įregistruotas vaistinis preparatas.

3.10.                   Vaistinio preparato registruotojo atstovas –  vaistinio preparato registruotojo paskirtas atstovas EEE valstybėje.

3.11.                   Vaistinio preparato reklamos davėjas / Reklamos davėjas – vaistinio preparato registruotojas ir (ar) jo atstovas.

3.12. Vaistinių preparatų reklama – gyventojams, sveikatos priežiūros specialistams ir farmacijos specialistams bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama kryptinga informacija apie vaistinius preparatus, agitacinė veikla ar raginimas, kuriais siekiama skatinti vaistinių preparatų skyrimą, tiekimą, pardavimą ar vartojimą, įskaitant:

3.12.1.vaistų reklamuotojų vizitus, kurių metu teikiama informacija apie vaistinius preparatus, pas sveikatos priežiūros specialistus, turinčius teisę skirti vaistinius preparatus;

3.12.2. vaistinių preparatų neparduodamų pavyzdžių platinimą;

3.12.3. skatinimą skirti, tiekti, parduoti ar vartoti vaistinius preparatus duodant, siūlant ar žadant dovanas, asmeninę naudą ar premijas pinigais ar natūra;

3.12.4. reklaminių renginių, kuriuose dalyvauja sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai, turintys teisę skirti ar tiekti vaistinius preparatus, finansavimą;

3.12.5. mokslinių konferencijų, kuriose dalyvauja sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistai, turintys teisę skirti ar pardavinėti vaistinius preparatus, finansavimą, šių konferencijų dalyvių kelionių ir apgyvendinimo išlaidų apmokėjimą;

3.12.6. radijo, televizijos laidų ir (ar) programų, per kurias teikiama informacija apie vaistinius preparatus, rėmimą.

3.13. Vaistų reklamuotojas– fizinis asmuo, vaistinio preparato registruotojo ir (ar) jo atstovo įgaliotas reklamuoti vaistinius preparatus.

3.14. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme (toliau – Farmacijos įstatymas), Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme (toliau – Reklamos įstatymas), Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme (toliau – Visuomenės informavimo įstatymas), Vaistinių preparatų reklamos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128, (toliau – Taisyklės) vartojamas sąvokas.

 

4.                         ATSAKOMYBĖ

4.1.                     Ligoninės darbuotojai, pažeidę Tvarkos aprašo nuostatas, bus laikomi padarę darbo pareigų pažeidimą.

4.2.                     Reklaminės veiklos subjektai, pažeidę Tvarkos aprašą, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

4.3.                     Ligoninė raštu informuoja Tarnybą apie tai, kad Reklamos davėjas ar Vaistų reklamuotojas galėjo pažeisti Taisyklių reikalavimus, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo galimo Taisyklių reikalavimų pažeidimo nustatymo dienos.

4.4.                     Ginčai, kylantys dėl Tvarkos aprašo pažeidimų, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

5.                         APRAŠYMAS

5.1.                     BENDROSIOS NUOSTATOS

5.1.1.                  Vaistinių preparatų reklama naudojama vadovaujantis Farmacijos įstatymu, Reklamos įstatymu, Visuomenės informavimo įstatymu, Taisyklėmis bei šiuo Tvarkos aprašu.

5.1.2.                  Tvarkos aprašo reikalavimai taikomi bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiamai Vaistinių preparatų reklamai.

5.1.3.                  Vaistų reklamuotojais gali būti fiziniai asmenys, turintys atitinkamų mokslo žinių, leidžiančių tiksliai ir išsamiai informuoti apie reklamuojamą Vaistinį preparatą, ir įstatymų nustatyta tvarka sudarę darbo sutartis su Vaistinių preparatų registruotojais ir (ar) jų atstovais.

5.1.4.                  Reklamuoti Vaistinius preparatus neturi teisės:

5.1.4.1. valstybės bei savivaldybių institucijos ir jose dirbantys asmenys;

5.1.4.2. sveikatos priežiūros ir (ar) farmacijos specialistai, teikdami sveikatos priežiūros ar farmacines paslaugas.

5.1.5.                  Ligoninėje Vaistų reklamuotojai gali teikti informaciją apie reklamuojamą Vaistinį preparatą tik šioje įstaigoje vykstančiuose reklaminiuose renginiuose, kurie organizuojami sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Vaistų reklamuotojo vizitas į Ligoninę, siekiant asmeniškai susitikti su Specialistu, draudžiamas.

5.1.6.                  Reklaminis renginys gali būti skirtas informacijai apie vieną ar kelis reklamuojamus Vaistinius preparatus pateikti. Jame gali dalyvauti daugiau negu vieno Vaistinio preparato registruotojo Vaistų reklamuotojai.

5.1.7.                  Renginiai, kuriuose reklamuojami Vaistiniai preparatai, skirstomi į profesinius (mokslinius) ir reklaminius pagal Taisyklių 2 priede nustatytus kriterijus.

5.1.8.                  Vaistinių preparatų reklaminiuose renginiuose siūlomas vaišingumas neturi daryti įtakos Vaistinių preparatų skyrimui, jų pardavimo kainoms ar jų nuolaidoms, turi neužgožti renginio pagrindinio tikslo ir gali būti rodomas tik dalyvaujantiems Specialistams. Draudžiama apmokėti šių Specialistų keliones, apgyvendinimo ir kitas išlaidas.

5.1.9.                  Skleidžiant Vaistinių preparatų reklamą Specialistams, draudžiama jiems duoti dovanas, įskaitant suvenyrus ir kitus daiktus, susijusius ar nesusijusius su Specialisto vykdoma profesine veikla.

5.1.10.               Skatinant Specialistus skirti, tiekti ar parduoti (išduoti) Vaistinius preparatus, draudžiama duoti atlygį pinigais ar natūra, o šiems Specialistams – jo prašyti ar jį priimti.

5.1.11.               Profesiniuose (moksliniuose) renginiuose vaišingumui neturi būti suteikiama tiek reikšmės, kiek pagrindiniam renginio tikslui. Leidžiama apmokėti tik Specialistų, dalyvaujančių šiuose renginiuose, kelionės, apgyvendinimo, maitinimo ir (ar) registracijos mokestį.

 

5.2.                     SPECIALISTAMS SKIRTOS VAISTINIO PREPARATO REKLAMOS INFORMACIJOS TURINYS

5.2.1.                  Lietuvos Respublikoje gali būti reklamuojami tik registruoti vaistiniai preparatai.

5.2.2.                  Vaistiniai preparatai turi būti reklamuojami taip, kad visuomenei būtų aišku, jog tai yra reklama ir kad reklamuojamasis produktas yra Vaistinis preparatas.

5.2.3.                  Vaistinių preparatų reklama turi būti neklaidinanti ir objektyvi, informacija ir joje vartojami terminai turi atitikti Vaistinio preparato charakteristikų santrauką, objektyviai apibūdinti Vaistinio preparato savybes ir skatinti racionalų jo vartojimą.

5.2.4.                  Specialistams skirtoje reklamoje leidžiama reklamuoti receptinius ir nereceptinius vaistinius preparatus.

5.2.5.                  Receptinius Vaistinius preparatus leidžiama reklamuoti tik Specialistams skirtuose leidiniuose ir specializuotose interneto svetainėse, neprieinamose gyventojams. Tokių leidinių ir interneto svetainių sąrašus ir įtraukimo į juos kriterijus tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

5.2.6.                  Reklamuodami Vaistinius preparatus Specialistams, Vaistų reklamuotojai gali naudoti Vaistinių preparatų neparduodamus pavyzdžius. Vaistinio preparato neparduodamas pavyzdys turi atitikti mažiausią rinkoje esančią to paties pavadinimo, formos ir stiprumo Vaistinio praparato pakuotę ir ant pakuotės turi būti užrašas „Neparduodamas pavyzdys“. Vaistinių preparatų neparduodamus pavyzdžius palikti sveikatos priežiūros specialistams, platinti farmacijos specialistams ir gyventojams bei vartoti sveikatos priežiūros tikslais draudžiama.

5.2.7.                  Specialistams skirtoje reklamoje turi būti pateikiama sveikatos apsaugos ministro nustatyta informacija apie Vaistinį preparatą, t. y. turi būti nurodyta:

5.2.7.1.              svarbiausia informacija apie Vaistinį preparatą:

5.2.7.1.1.          Vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma;

5.2.7.1.2.          vaistinės medžiagos bendriniais pavadinimais, jų kiekis vienoje dozuotėje;

5.2.7.1.3.          terapinės indikacijos, išskyrus homeopatinius preparatus be patvirtintų terapinių indikacijų;

5.2.7.1.4.          vartojimo būdas ir dozavimas;

5.2.7.1.5.          kontraindikacijos;

5.2.7.1.6.          specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės;

5.2.7.1.7.          sąveika su kitais vaistiniais preparatais;

5.2.7.1.8.          šalutinis poveikis;

5.2.7.1.9.          Vaistinio preparato registruotojo bei jo atstovo (jei toks yra) pavadinimai;

5.2.7.2.              Vaistinio preparato kiekis pakuotėje (dozuotėmis, masės ar kitokiais vienetais);

5.2.7.3.              Vaistinio preparato klasifikavimo grupė (receptinis ar nereceptinis vaistinis preparatas);

5.2.7.4.              nuorodos:

5.2.7.4.1.          „▼ Vykdoma papildoma vaistinio preparato stebėsena“ (jei reklamuojamas vaistinis preparatas yra įtrauktas į Papildomai stebimų vaistinių preparatų sąrašą);

5.2.7.4.2.          „Specialistai, pastebėję šalutinį poveikį ir (ar) gavę informacijos apie tai, turi pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt ar kitu būdu, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvkt.lt“;

5.2.7.4.3.          „Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu“ (jei reklamuojamas tradicinis augalinis Vaistinis preparatas);

5.2.7.4.4.          į reklamuojamo Vaistinio preparato charakteristikų santrauką, skelbiamą Tarnybos interneto svetainėje ir (ar) Europos vaistų agentūros svetainėje (jei reklama skleidžiama interneto svetainėje, įrašytoje į Interneto svetainių sąrašą);

5.2.7.5. reklamos teksto parengimo data.

5.2.8. Ligoninėje organizuojamame Vaistinių preparatų reklaminiame renginyje privalo būti pateikiama paciento priemoka arba priemoka, apskaičiuota pritaikius Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos deklaruotas gamintojų nuolaidas, jeigu reklamuojamas Vaistinis preparatas yra įrašytas į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną, ir Vaistinio preparato pakuotės maksimali mažmeninė kaina, jeigu reklamuojamas Vaistinis preparatas neįrašytas į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną.

5.2.9. Informacija Vaistinio preparato reklamoje turi būti tiksli, papildyta naujausiais duomenimis, patikrinama ir išsami, kad Specialistas galėtų susidaryti nuomonę apie Vaistinio preparato terapinę vertę, bei atitikti Vaistinio preparato charakteristikų santrauką.

5.2.10. Jei reklamoje, skirtoje Specialistams, pateikiamos citatos, lentelės, kita iliustruojamoji farmacinė informacija apie Vaistinį preparatą iš mokslinių straipsnių, ši medžiaga turi būti tiksliai pateikta, nurodyti mokslinės literatūros šaltiniai ir atitikti Vaistinio preparato charakteristikų santrauką.

 

5.3.                     VAISTINIŲ PREPARATŲ REKLAMINIŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

5.3.1.                  Vaistinių preparatų reklaminius renginius Specialistams Reklamos davėjo iniciatyva Ligoninėje organizuoja Atsakingas asmuo.

5.3.2.                  Reklamos davėjas, norėdamas Ligoninėje organizuoti reklaminį renginį, ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki siūlomos reklaminio renginio organizavimo datos turi raštu ar elektroniniu būdu pateikti Ligoninės vadovui ar Atsakingam asmeniui prašymą organizuoti reklaminį renginį (toliau – Prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

5.3.2.1. informacija apie Reklamos davėją (pavadinimas, kontaktiniai duomenys);

5.3.2.2. reklaminio renginio pobūdis: renginys skirtas tik Ligoninės Specialistams ar ir kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Specialistams.;

5.3.2.3. siūloma reklaminio renginio data ir renginio trukmė;

5.3.2.4. kokios profesinės kvalifikacijos Specialistams skirtas reklaminis renginys;

5.3.2.5. reklaminio renginio tema, numatomo (-ų) pranešimo (-ų) pavadinimas (-ai);

5.3.2.6. numatomos pateikti informacijos apie reklamuojamą Vaistinį preparatą ar Vaistinius preparatus reklaminiame renginyje išsamesnis aprašymas.

5.3.3. Ligoninė informaciją apie tai, kur ir kaip pateikti Prašymus, kur jie saugomi, Ligoninės telefono ryšio numerį ir elektroninio pašto adresą, kuriais būtų galima susisiekti su Atsakingu asmeniu, viešai skelbia Ligoninės interneto svetainėje www.kkligonine.lt ir popieriniame variante Ligoninės poliklinikų bei priimamųjų registratūrose ir / ar padalinių skelbimų lentose, taip siekiant užtikrinti galimybę Reklamos davėjams bei Specialistams su ja susipažinti.

5.3.4. Atsakingas asmuo registruoja pateiktus Prašymus Reklaminių renginių žurnale (popieriniame arba elektroniniame).

5.3.5. Atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Prašymo gavimo dienos leidžia organizuoti reklaminį renginį (suderina reklaminio renginio datą, renginio trukmę ir tematiką) arba pateikia motyvuotą rašytinį atsisakymą leisti organizuoti reklaminį renginį. Reklaminio renginio laikas parenkamas taip, kad kuo daugiau atitinkamos profesinės kvalifikacijos Specialistų turėtų galimybę dalyvauti reklaminiame renginyje ir jis nebūtų organizuojamas šių specialistų darbo metu, skirtu pacientams priimti.

5.3.6. Atsakingas asmuo registruoja numatytą reklaminį renginį, datą, laiką, trukmę, temą, kokių profesinių kvalifikacijų Specialistams jis skirtas Reklaminiame renginių žurnale bei organizuoja šios informacijos viešą paskelbimą Ligoninės interneto svetainėje ir Specialistų, kuriems reklaminis renginys yra skiriamas, darbo vietos padalinių skelbimų lentose.

5.3.7. Praėjusių metų Reklaminių renginių žurnalas (duomenys) Ligoninėje saugomas 5 metus.

5.3.8. Atsakingas asmuo ne vėliau kaip likus 5 darbo dienoms iki reklaminio renginio datos informaciją apie suplanuotą reklaminį renginį elektroniniu paštu paskelbia Ligoninės atitinkamų padalinių vadovams, kurie turi informuoti padalinio Specialistus apie reklaminį renginį.

5.3.9. Specialisto dalyvavimas reklaminiuose renginiuose yra savanoriškas.

5.3.10. Reklaminiai renginiai pagal pateiktą Reklamos davėjo Prašymą Ligoninėje organizuojami nemokamai.

5.3.11. Atsakingas asmuo užtikrina vienodas galimybes visiems Vaistų reklamuotojams dalyvauti reklaminiuose renginiuose.

5.3.12. Reklaminiame renginyje turi dalyvauti ne mažiau kaip du Specialistai, kuriems, atsižvelgiant į jų profesinę kvalifikaciją, jame numatoma pateikti informacija apie reklamuojamą Vaistinį preparatą yra aktuali. Reklaminiame renginyje gali dalyvauti skirtingose asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys Specialistai. Jeigu Ligoninėje dirba tik vienas Specialistas, kuriam, atsižvelgiant į jo profesinę kvalifikaciją, numatoma pateikti informacija apie reklamuojamą Vaistinį preparatą yra aktuali, į reklaminį renginį Atsakingas asmuo kviečia dalyvauti kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų atitinkamų profesinių kvalifikacijų Specialistus.

5.3.13. Atsakingas asmuo reklaminius renginius organizuoja taip, kad nebūtų pažeistos pacientų teisės gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas ir nepažeistų Ligoninės vidaus tvarkos taisyklių.

5.3.14. Reklamos davėjas ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki reklaminio renginio datos praneša Atsakingam asmeniui atvyksiančio Vaistų reklamuotojo vardą, pavardę, pareigas. Jeigu informacija pasikeičia, Atsakingas asmuo turi būti nedelsiant apie tai informuojamas raštu ar elektroniniu būdu.

5.3.15. Kiekvienas reklaminio renginio dalyvis pasirašo registracijos lape, nurodydamas vardą, pavardę, darbovietę ir kontaktinius duomenis. Ligoninė tvarko šiuos duomenis reklaminių renginių ir juose dalyvavusių Specialistų apskaitos ir Taisyklėse nurodytų reikalavimų laikymosi priežiūros tikslais. Ligoninė asmens duomenis saugo dvejus metus nuo reklaminio renginio dienos. Reklaminio renginio dalyvių skaičius pateikiamas Vaistų reklamuotojui.

5.3.16. Atsakingam asmeniui raštu pateikus reikšmingą informaciją arba savo iniciatyva Ligoninė dėl objektyvių priežasčių turi teisę atšaukti numatytą reklaminį renginį. Apie tai ji skubiai, bet ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną raštu ar elektroniniu būdu informuoja Reklamos davėją. Atitinkamai Reklamos davėjas turi nedelsdamas, bet ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną pranešti Atsakingam asmeniui apie tai, kad dėl objektyvių priežasčių Vaistų reklamuotojas negali atvykti į numatytą reklaminį renginį. Atsakingas asmuo apie neįvykusį reklaminį renginį pažymi Reklaminių renginių žurnale ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo numatyto reklaminio renginio dienos bei organizuoja informacijos apie atšauktą ar neįvykusį reklaminį renginį viešą paskelbimą Ligoninės interneto svetainėje ir Ligoninės padalinių, kurių Specialistai buvo kviečiami dalyvauti reklaminiame renginyje, skelbimų lentose ir/ar elektroniniu paštu šių padalinių vadovams, kurie apie tai nedelsiant informuoja atitinkamus Specialistus.

5.3.17. Pasibaigus renginiui, Reklamos davėjo Vaistų reklamuotojas pasirašo popieriniame Reklaminių renginių žurnale, patvirtindamas, kad renginys įvyko. Elektroniniame Reklaminių renginių žurnale Atsakingas asmuo įrašo patvirtinimą, kad renginys įvyko.

5.3.18. Atsakingas asmuo raštu informuoja Ligoninės administraciją apie tai, kad Reklamos davėjas ar Vaistų reklamuotojas galėjo pažeisti Taisyklių reikalavimus, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo galimo Taisyklių reikalavimų pažeidimo nustatymo dienos.

5.3.19. Reklamos davėjas Atsakingo asmens sprendimus turi teisę apskųsti Ligoninės vadovui. Ligoninės vadovo sprendimai gali būti skundžiami Tarnybai.

 

5.4.                     REKLAMINĖS VEIKLOS SUBJEKTŲ PAREIGOS

5.4.1. Naudodamas Vaistinių preparatų reklamą, taip pat inicijuodamas jos organizavimą Reklamos davėjas privalo laikytis Taisyklėse ir Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų bei pranešimų atsakingiems asmenims ir/ ar institucijoms terminų.

5.4.2. Atsakingas asmuo privalo:

5.4.2.1. nekeisti Reklamos davėjo pateiktos Vaistinio preparato reklamos turinio;

5.4.2.2. atsisakyti organizuoti Vaistinio preparato reklamą, jei žinojo ar turėjo žinoti, kad ši reklama pažeidžia teisės aktų nustatytus reklamos principus ir reikalavimus;

5.4.2.3. sudaryti sąlygas Reklamos davėjui pašalinti skleidžiamos Vaistinių preparatų reklamos pažeidimus;

5.4.2.4. Tarnybos prašymu pateikti skleidžiamos Vaistinių preparatų reklamos pavyzdį (-ius) (tekstą, įrašą ir pan.), skleidimo mastą, paskleidimo datą (-as);

5.4.2.5. sužinojęs, kad Vaistinio preparato reklama neatitinka Taisyklių nustatytų reikalavimų, apie tai informuoti Tarnybą;

5.4.2.6. vykdyti Tarnybos sprendimus dėl Vaistinių preparatų reklamos pažeidimų;

5.4.2.7. laikytis Tvarkos aprašo reikalavimų bei jame nustatytų terminų;

5.4.2.8. iki reklaminio renginio pradžios užtikrinti Vaistų reklamuotojui galimybę susipažinti su Tvarkos aprašu, jam raštu apie tai patvirtinant dalyvių registracijos žurnale;

5.4.2.9. laiku atlikti reikiamus įrašus Reklaminių renginių žurnale;

5.4.2.10. užtikrinti savalaikį reklaminio renginio dalyvių pasirašymą dalyvių sąraše.

5.4.3. Ligoninė privalo:

5.4.3.1. pagal poreikį skirti patalpą, tinkamą reklaminiam renginiui;

5.4.3.2. savalaikiai informuoti Tarnybą apie tai, kad Reklamos davėjas ar Vaistų reklamuotojas galėjo pažeisti Taisyklių reikalavimus.

5.4.4. Vaistų reklamuotojas privalo:

5.4.4.1. iki reklaminio renginio pradžios susipažinti su Tvarkos aprašu ir raštu apie tai patvirtinti reklaminio renginio dalyvių registracijos žurnale, nurodant, kad jam žinomos visos Tvarkos aprašo ir Taisyklių nuostatos;

5.4.4.2. pasibaigus reklaminiam renginiui, pasirašyti popieriniame Reklaminių renginių žurnale, patvirtinant, kad renginys įvyko;

5.4.4.3. nešioti darbuotojo tapatybę patvirtinantį dokumentą (darbo pažymėjimą) taip, kad būtų aiškiai atpažįstamas darbo metu;

5.4.4.4. dalyvaudamas Ligoninėje vykstančiame reklaminiame renginyje, pateikti reklamuojamo Vaistinio preparato charakteristikų santrauką arba užtikrinti jos prieinamumą kitomis priemonėmis.

 

6.                         PARENGTA VADOVAUJANTIS

6.1. Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu;

6.2. Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu;

6.3. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu;

6.4. Vaistinių preparatų reklamos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-1128.

                                                                                      

 

PATVIRTINTA

 VšĮ Kauno klinikinės ligoninės generalinio direktoriaus

 2019 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1V-233

 

                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Informacija atnaujinta 2019-04-04